รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report:SAR)
ปีการศึกษา 2560


แนวทางการเขียนรายงานการจัดการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2559

 • รายละเอียดดังนี้

  -ปก
  -คำนำ
  -สารบัญ
  -ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
  -ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
  -ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา
  -ส่วนที่ 4 ภาคผนวก ก.1
  -ส่วนที่ 4 ภาคผนวก ก.2
  -ส่วนที่ 4 ภาคผนวก ก.3
  -ส่วนที่ 4 ภาคผนวก ก.4
  -ส่วนที่ 4 ภาคผนวก ก.5
  -ส่วนที่ 4 ภาคผนวก ข

  ดาวน์โหลดทั้งหมด...

  รายงานการติดตามตรวจสอบ 8 องค์ประกอบ 29 ธันวาคม 2559

  รายละเอียด...

แนวทางการเขียนรายงานการจัดการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2558

 • คำนำ

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 หมวด 6 มาตรา 48

  รายละเอียด...

  สารบัญ

  รายละเอียด...

  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

  ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากร
  รายละเอียด...

  ตอนที่ 2 แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา

  การบริหารจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การดำเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา
  รายละเอียด...

  ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สรุปผลการประเมินคุณภาพ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
  รายละเอียด...