เอกสารคู่มือ

-เอกสารร่วมงานนิทรรศการวิชาการ


ดาวน์โหลด

-รายงานผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 และ 3

รายงานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลด

- รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษามาตรฐาน1,3
ดาวน์โหลด

- (ร่าง) คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ดาวน์โหลด

-(ร่าง) แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report: SAR)
ดาวน์โหลด

- โครงสร้างโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 2558

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ สพม. เขต 33
ดาวน์โหลด

- ร่าง มาตราฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ดาวน์โหลด