คำสั่งคณะกรรมการ


ที่ 199/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561รายละเอียด...

ที่ 200/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561รายละเอียด...

ที่ 230/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการติดตามตรวจสอบและรายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561รายละเอียด...

ที่ 231/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561รายละเอียด...

ที่ 232/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561รายละเอียด...

ที่ 106/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการและดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560รายละเอียด...

ที่ 309/2560 แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงานการติดตามตรวจสอบและรายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559รายละเอียด...

ที่ 308/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559รายละเอียด...

ที่ 306/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560รายละเอียด...

ที่ 306/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2560รายละเอียด...

ที่ 212 / 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินให้เป็นไปตามภารกิจของโรงเรียนและสอดรับกับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

รายละเอียด...

ที่ 209 / 2558 คณะกรรมการเตรียมรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

เพื่อทำหน้าที่จัดเตรียมงานเพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาของโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ประจำปีการศึกษา 2558

รายละเอียด...

ที่ 98 / 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่สพฐ. และเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นทะเบียนไว้ตามมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านอัตลักษณ์ และด้านมาตรการส่งเสริม

รายละเอียด...

ที่ 97 / 2558 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558

รายละเอียด...

ที่ 96 / 2558 คณะกรรมการดำเนินงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2558

เพื่อให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายสามารถรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียด...

ที่ 95 / 2558 คณะกรรมการฝ่ายแผนงาน และประกันคุณภาพการศึกษา

มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพและยกเลิกคำสั่งใดๆ ที่ขัดแย้งกับคำสั่งนี้

รายละเอียด...