นโยบาย/ประกาศ

แผ่นพับการประกันคุณภาพการศึกษาแบบใหม่ ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 2561 รายละเอียด...
ประกาศโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2561 รายละเอียด...
ประกาศโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน เรื่อง การกำหนกค่าเป้าหมายความสำเร็จ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2561 รายละเอียด...
ประกาศโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา รายละเอียด...
โครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน รายละเอียด...
ประกาศโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา รายละเอียด...
ประกาศโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียด...
ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามระบบการประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา รายละเอียด...
การกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รายละเอียด...
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 รายละเอียด...
ปรับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและรองรับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา รายละเอียด...
ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามระบบการประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา รายละเอียด...
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินมีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียด...