นโยบาย/ประกาศ

ประกาศโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียด...
ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามระบบการประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา รายละเอียด...
ปรับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและรองรับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา รายละเอียด...
ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามระบบการประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา รายละเอียด...
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินมีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียด...